(English text found below)

Äntligen är beskedet här – Trafikverket har valt ut demonstrationsprojektet Smartroad Gotland
i syfte 
att bygga kunskap för alternativa elvägssystem. Elvägen bygger på ett induktivt laddningssystem och elvägen kommer testas för såväl buss, som för tung lastbil, med projektstart april 2019. Matters Group har haft en nyckelroll från start tillsammans med de ledande parterna Electreon Ltd, RISE, Eitech och Gotland Ring, World Ecological Forum.

Matters Group skapar förändring genom att medvetet satsa på att utveckla marknader genom ”solution providers” för hållbar utveckling. Den unika elvägstekniken från Electreon är en sådan lösning.

”Trafikverket, och Sverige, satsar på att kraftigt reducera klimatpåverkan inom den tunga transportsektorn, som utgör en stor andel av dagens växthusgaser.  Den trådlösa elvägen är ett steg mot att minska Sveriges koldioxidutsläpp, och har möjlighet att med smart teknik effektivisera transportsystemet och samtidigt ha en minimal inverkan på den fysiska miljön.”, Niclas Ihrén, grundare och VD Matters Group.

Smartroad Gotland är den första trådlösa elvägen som byggs på allmän väg, med en teknik som är applicerbar för alla elfordon. Laddningssystemet är trådlöst och placeras under marken vilket minimerar den visuella påverkan. Elvägen kommer totalt bli 1.5km och anläggas på den 4km långa sträckan mellan centrala Visby och Visby flygplats. Infrastrukturen är helt passiv under vägen ända tills ett fordon passerar över en spole, och fordonet identifierats som en godkänd mottagare av energi. Tekniken gör det möjligt att stänga av och sätta på kraftöverföringen på mikrosekunder, något som garanterar att djur, människor och fordon inte kommer påverkas av elvägen.

”Vi, Trafikverket, tror att elvägar är ett viktigt bidrag till att minska CO2-utsläppen från den tunga trafiken. Att demonstrera och utvärdera nya tekniska lösningar för elvägar är ett av våra viktigaste steg i vår långsiktiga plan för en potentiell utrullning av elvägar på det tunga vägnätet i Sverige.” säger Jan Pettersson, programchef Elvägar, Trafikverket.

Detta projekt är ett tydligt exempel på hur innovativa, smarta lösningar allt tydligare blir centralt i storskalig förflyttning i hållbar riktning.

”I Matters Group fokuserar vi i skärningspunkten mellan digitalisering, innovation och hållbar utveckling. Det är där det går att skapa allra mest värde.” Menar Daniel Oppenheim, seniorkonsult på Matters Group.

Fakta om Smartroad Gotland

Den trådlösa laddningsinfrastruktur från Electreon kan delas av flera olika typer av fordon samtidigt. Tekniken minskar behovet av stora fordonsbatterier samtidigt som behovet av att stanna för att ladda minimeras. Istället laddas fordonen trådlöst under färd. Systemet är dessutom helt osynligt. Tekniken är kompatibel med olika typer av elfordon; bussar, lastbilar och personbilar men även självkörande fordon.

I konsortiet Smartroad Gotland deltar:

 • Electron AB, dotterbolag till Electron Wireless Inc, teknikleverantör och konsortieledare.
 • Eitech, dotterbolag till Vinci, ett världsledande infrastruktur- och konstruktionsföretag;
 • Flygbussarna, ägda av TransDev, en världsledande operatör för publika transporter;
 • Gotland Ring/Gotland GPe Circuit AB – världens första hållbara motorbana, partner för trafikelektrifiering inom fordonsindustrin;
 • Matters Group, konsulter inom hållbar affärsutveckling, ansvariga för kommunikation och PR;
 • OSAB, lokala vägkonstruktörer;
 • RISE, ledande forskningsinstitut inom innovation och kunskap kring elvägar;
 • Swedavia, Visby Airport;
 • World Ecological Forum – expertnätverk inom hållbarhetsfrågor.

För mer information vänligen kontakta:

Niclas Ihrén, grundare, Matters Group,
+46704911499
niclas.ihren@mattersgroup.se
www.mattersgroup.se

För bildmaterial:
http://tinyurl.com/y3auxxcq

 

English version

Matters Group partners to build the world’s first wireless electric road for both bus traffic and electric truck

The decision is finally public – The Swedish Transport Administration has selected the demonstration project Smartroad Gotland with the aim of building knowledge for alternative electric road systems. The road is based on an inductive charging system and the highway will be tested for both bus traffic and a heavy truck, with a project start in April 2019. Matters Group has had a key role from start together with the leading parties Electreon Ltd, RISE, Eitech, Gotland Ring and World Ecological Forum.

Matters Group creates change by deliberately investing in developing markets through “solution providers” for sustainable development. The unique electric road technology from Electreon is one such solution.

“The Swedish Transport Administration, and Sweden, aims to significantly reduce the climate impact in the heavy transport sector, which represents a large proportion of today’s greenhouse gases. The wireless highway is one step towards reducing Sweden’s carbon dioxide emissions, and has the opportunity to improve the efficiency of the transport system, while at the same time having a minimal impact on the physical environment.” Says, Niclas Ihrén, Founder and CEO Matters Group.

Smartroad Gotland is the first wireless electric road to be built on public roads, with a technology that is applicable to all electric vehicles. The charging system is wireless and placed below the ground which minimizes visual impact. The road will in total be 1.5 km and is located on the 4 km long stretch between central Visby and Visby Airport. The infrastructure is completely passive until a vehicle passess over a coil, and the vehicle is identified as an approved recipient of energy. The technology is flexible and makes it possible to turn off and in the power transmission within microseconds, which ensures that animals, people and regular vehicles will not be affected by the electric road.

“We, the Swedish Transport Administration, believe that electric roads are an important contribution to reducing carbon dioxide emissions from heavy traffic. Demonstrating and evaluating new technical solutions for electric roads is one of our most important steps in our long-term plan for the possible expansion of electric roads on the heavy road network in Sweden.”, Jan Pettersson states, program manager Elvägar, Trafikverket.

This project is a clear example of how innovative, smart solutions become central to large-scale transformation in a sustainable direction.

“In Matters Group, we focus on the intersection between digitization, innovation and sustainable development. This is where it is possible to create the most value,” says Daniel Oppenheim, senior consultant at the Matters Group.

Facts about Smartroad Gotland

The wireless charging infrastructure from Electreon can be shared by several different types of vehicles at the same time. The technology reduces the need for large vehicle batteries while minimizing the need to stop. Instead, the vehicles charge wirelessly while in operation. The system is also completely invisible. The technology is compatible with various types of electric vehicles; buses, trucks and passenger cars but also self-driving vehicles.

Participants in the Smartroad Gotland consortium:

 • Electreon AB, subsidiary of Electreon Wireless Inc, technology supplier and consortium leader.
 • Eitech, a subsidiary of Vinci, a world-leading infrastructure and construction company;
 • The airport buses, owned by TransDev, a world-leading operator for public transport;
 • Gotland Ring / Gotland GPe Circuit AB – the world’s first sustainable motorway, partner for traffic elimination in the automotive industry;
 • Matters Group, consultants in sustainable business development, responsible for communication and PR;
 • OSAB, local road designers;
 • RISE, leading research institute within innovation and knowledge about electricity routes;
 • Swedavia, Visby Airport;
 • World Ecological Forum – expert network on sustainability issues.

For more information, please contact:

Niclas Ihrén, Founder, Matters Group,
+46704911499
niclas.ihren@mattersgroup.se
www.mattersgroup.se

För bildmaterial:
http://tinyurl.com/y3auxxcq